Relvakapp

Tootekood: 078

Relvakapi omanikuks saab ainult Kaitseliidu liige!

Relvakapi saamiseks, pöördu palun küsimuste ja transpordi osas oma maleva relvuri poole!

 

Kaitseliidu relva elukohas hoidmise õiguse võib anda tegevliikmele, kellel on Kaitseliidu relvaluba antud relvale ja nõuetele vastavad hoiutingimused.

Tingimused on välja toodud kaitseministri 25.03.2015 määruses nr 7 „Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi tegevliikme elukohas hoidmise tingimused ning hoiule andmise kord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/113072018015?leiaKehtiv.

 

Kaitseliidu relva elukohas hoidmise õiguse saamiseks tuleb esitada taotlus maleva pealikule (vorm lisatud). 

https://www.kaitseliit.ee/files/kaitseliit/img/files/Lisa_9_tegevliikme_relvastustoimingu_taotlus(1).docx