Relvakapp

Tootekood: 078

Kaitseliidu relva elukohas hoidmise õiguse võib anda tegevliikmele, kellel on Kaitseliidu relvaluba antud relvale ja nõuetele vastavad hoiutingimused.

Tingimused on välja toodud kaitseministri 25.03.2015 määruses nr 7 „Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi tegevliikme elukohas hoidmise tingimused ning hoiule andmise kord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/113072018015?leiaKehtiv.

 

Kaitseliidu relva elukohas hoidmise õiguse saamiseks tuleb esitada taotlus maleva pealikule (vorm lisatud). 

https://www.kaitseliit.ee/files/kaitseliit/img/files/Lisa_9_tegevliikme_relvastustoimingu_taotlus(1).docx

 

 

Küsimuste ja transpordi korral pöörduda oma maleva relvuri poole.